ഡയസ് കോക്കാട് പാറത്തോട് പഞ്ചായത്ത്​ പ്രസിഡന്‍റ്​

POLITICS

ജോണിക്കുട്ടി മഠത്തിനകം രാജിവെച്ച ഒഴിവിലാണ് പ്രസിഡണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ നടന്നത്.

ഡയസ് കോക്കാട് പാറത്തോട് പഞ്ചായത്ത്​ പ്രസിഡന്‍റ്​ Enlight News

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി: പാറത്തോട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റായി കേരള കോൺഗ്രസ്-എമ്മിലെ ഡയസ് കോക്കാടിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. എൽ.ഡി.എഫിലെയും കേരള കോൺഗ്രസിലെയും മുൻ ധാരണപ്രകാരം ജോണിക്കുട്ടി മഠത്തിനകം രാജിവെച്ച ഒഴിവിലാണ് പ്രസിഡന്‍റ്​ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ നടന്നത്. അടുത്ത ഒരുവർഷത്തേക്കാണ് ഡയസിന് ചുമതല. തുടർന്ന് സി.പി.എം, സി.പി.ഐ കക്ഷികൾക്കാണ് സ്ഥാനം. ഡയസ് ഇത് രണ്ടാംതവണയാണ് പാറത്തോട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റാവുന്നത്. മുമ്പ് വൈസ് പ്രസിഡന്‍റായിരുന്നു.